GDPR

ЕС реши да промени наредбата за неприкосновеността на личните данни с въвеждането на Общ регламент за защита на данните (GDPR). Регламентите влизат в сила от 25 май 2018 г.

Ние в LINK приветстваме промените, които се случиха с въвеждането на GDPR, и потвърждаваме нашата отговорност като обработващ на лични данни. Поддържането на безопасността на личните данни и спазването на приложимите правила за регулиране на данните в страните, в които оперираме, е наш най-голям приоритет.

Договор за Обработване на лични данни

Изтеглете нашия примерен Договор за Обработване на лични данни
Изтегли PDF

Уведомление за поверителност

Изтеглете нашето Уведомление за поверителност като PDF документ
Изтегли PDF
О. Само оправомощени служители в ЛИНК имат достъп до лични данни. На администраторът ще бъдат предоставени права за достъп, за да управлява своите собствени данни. Мрежите за защитени от защитни стени (firewalls) и всички данни се пренасят в криптиран вид
O. Да. В зависимост от услугата, данните се съхраняват или в помещения контролирани от ЛИНК ли чрез реномирани облачни услуги в рамките на ЕС / ЕИП.
О: ЛИНК като обработващ данните: Времето на задържане се определя от клиента на ЛИНК (Администратора) или от приложимото законодателство. Данните се изтриват, както е указано от администратора.

О: ЛИНК като администратор: В зависимост от продукта, времето за задържане е определено в споразумението с клиента. Физическото лице може по всяко време да оттегли съгласието си и да изпълни правото си да бъде забравен.
О: ЛИНК може да разкрива лични данни на външни доставчици и хостинг партньори, които извършват услуги за ЛИНК, за да могат да предоставят услугите. Тези външни доставчици ще използват личните данни само за целите,за които те са събрани, и за да изпълняват услугите си към ЛИНК. Отношенията с такива доставчици ще се уреждат от договор за обработване на данни. Разкриването на лични данни на публични органи може да възникне, ако и доколкото това се изисква от закона и действащите правила.
О: Всички рутинни процедури по отношение на обработването на лични данни ще бъдат обхванати от нашата система за управление.
О: ЛИНК като обработващ: Целите и правните основания за обработване трябва да бъдат определени от клиента на ЛИНК (администратора) или от приложимото право.

О: ЛИНК като администратор: В зависимост от продукта, целите и правните основания са определени в споразумението за клиента и в Декларацията за поверителност на ЛИНК.
О: Да, можем да предоставим файл с лични данни при поискване от администратора (когато ЛИНК е обработващ) или от субекта на данните (когато ЛИНК е администратор).
A: ЛИНК има политика за защита на информацията, която обхваща защита на данните на етапа на проектирането и всички служители са подготвени за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране.
A: ЛИНК е на път да подпише DPA с всички подпроцесори, използвани от ЛИНК, с намерението, че това ще бъде завършено до 25 май 2018 г. Списък на подпроцесорите ще бъде достъпен за клиентите на ЛИНК.
О: Да, ЛИНК Мобилити има определен служител по защита на личните данни (Длъжностно лице по защита на данните). Име: Мартин Господинов, тел: +359 89 334 1262, e-mail: dpo@linkmobility.com