Нашата мисия

Нашето дружество е основано през 2003 г. в България под името „Войском“ АД и вече 15 години сме сред водещите компании предоставящи нотификационни SMS услуги, премиум SMS и гласови услуги, вотинг решения, SMS паркиране, мобилен маркетинг, микро плащания, решения в областта на мобилната комуникация и др.

През октомври 2017 г. станахме част от голямото семейство на LINK Mobility Group с офиси в 14 държави, което ни дава предимство в предоставянето на услуги и експертен опит в различни бизнес сектори и държави. Нашата пазарна позиция и мащаб на дейност ни дадоха отлична основа за развитие на иновации, което ни позволява постоянно да предлагаме атрактивни услуги на локално и глобално ниво.

Екипът ни е съставен от висококвалифицирани специалисти и консултанти в областта на мобилните разплащания, мобилния маркетинг и свързаните с тях технологии. Те притежават доказан професионален опит в обслужването на корпоративни клиенти и са винаги на Ваше разположение. Ние споделяме натрупания опит и знания с нашите клиенти, за да можем да предоставим точното решение в зависимост от нуждите и спецификата на бизнеса – за нас няма малък бизнес, има единствено партньори, с които растем заедно!

През последните години ЛИНК Мобилити Груп се превърна в една от водещите и бързо развиващи се компании в Европа в сферата на мобилните съобщения и решения. Групата предлага широка гама от услуги и решения за различни икономически отрасли и сектори, в отговор на нарастващото търсене на решения, допринасящи за изграждане на стабилна връзка между бизнеса и клиентите, дигиталните платформите и потребителите.

ЛИНК Мобилити е

Качество и сигурност

Важно е да можете да разчитате, че партньорите Ви имат надежден механизъм за обработване на Вашата информация.

В ЛИНК Мобилити полагаме всички необходими усилия да защитим информацията на нашите клиенти и да работим с високи стандарти. Дружеството има изградена интегрирана система за управление на качеството, на информационната сигурност и ИТ услугите, съответстваща на изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 20000-1:2018.

Проекти с Европейско финансиране

BG16RFOP002-2.002-0162-C01

Проект номер: BG16RFOP002-2.002-0162-C01

Наименование на проекта: Въвеждане на организационни иновации за повишаване на производителността и увеличаване обема на износа на Войском АД чрез внедряване на интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите.

Обща стойност на проекта: 280 000лв. без ДДС. Размер на европейското съфинансиране 166 600лв. Размер на националното съфинансиране: 29 400лв.

На 27 април 2017 година Войском АД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и стартира изпълнението на проект номер BG16RFOP002-2.002-0162-C01, „Въвеждане на организационни иновации за повишаване на производителността и увеличаване обема на износа на Войском АД чрез внедряване на интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Основната цел на проекта е да се осигурят предпоставки за растеж на Войском чрез внедряване и използване на информационни и комуникационни технологии в процеса на реализиране и предоставяне на услугите на дружеството и по-конкретно чрез внедряване на интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите и ресурсите като инструмент за осъществяване на иновативни организационни решения.

Чрез осъществяването на проекта Войском цели да постигне растеж в две основни направления:

увеличаване на обема на износа - основната цел на Войском е да се възползва от капацитета, с който разполага по отношение на реализирането на услуги на международния пазар и увеличаване на производителността - за осъществяването на тази цел, се предвижда внедряване на организационна иновация и софтуерен инструмент за прилагането й, насочена към намаляване на средния брой операции за обслужване на клиентите, което ще рефлектира пряко върху показатели, имащи отношение към намаляване на себестойността на продукцията.

Прекият резултат от изпълнението на проекта ще бъде разработено специално за нуждите на Войском, внедрено и функциониращо интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите в дружеството.

Успешното внедряване по проекта на интегрирано ИКТ базирано софтуерно решение за управление на бизнеса процесите и ресурсите представлява практическо осъществяване на иновативна за дружеството ни организация на бизнес процесите, касаещи от една страна обслужването на клиентите от заявяване на услугите, през тяхната реализация и предоставянето им, и от друга на организация, разпределение и контрол на човешки, информационни и времеви ресурси за осъществяването им. Чрез внедряването на системата в дружеството за първи път ще бъде практически осъществен нов модел на организация на отношения с клиентите, ще бъде реорганизиран процесът по планиране и вземане на решения и за първи път ще бъде внедрена система с фокус към контрол и намаляване на отпадъците от дейността, предимно голям обем хартия и консумативи за отпечатване на документите.

Проекти с Европейско финансиране

„Войском“ ЕАД приключи успешно проект за внедряване на интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите в дружеството

„Войском“ ЕАД приключи успешно проект за внедряване на интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите в дружеството

На 18.01.2018г. екипът на „Войском“ ЕАД приключи успешно дейностите по проект BG16RFOP002-2.002-0162-C01 „Въвеждане на организационни иновации за повишаване на производителността и увеличаване обема на износа на Войском А чрез внедряване на интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите“. Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Обща стойност на проекта: 280 000лв. без ДДС. Размер на европейското съфинансиране 166 600лв. Размер на националното съфинансиране: 29 400лв.

Основната цел на проекта беше да се осигурят предпоставки за растеж на Войском чрез внедряване и използване на информационни и комуникационни технологии в процеса на реализиране и предоставяне на услугите на дружеството.

Чрез осъществяването на проекта в дружеството беше внедрено за използване в ежедневната дейност на служителите, разработено за нуждите на Войском, интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите в дружеството.

Успешното внедряване на специализираната софтуерна система гарантира подобряване на обслужването на клиентите от заявяване на услугите, през тяхната реализация и предоставянето им и обезпечи нововъведения по отношение на организацията, разпределението и контрола на човешките, информационните и времевите ресурси за осъществяването на услугите. Чрез използването на софтуера в ежедневната работа на служителите ще бъдат подобрени съществено основните процеси по предоставяне на услугите от портфолиото на дружеството.

Новият бизнес модел на ежедневна работа, базирана на използването на разработеното по проекта специализирано софтуерно решение обезпечава по-малко потребление на ресурси като хартия и принт материали от една страна и намаляване на отпадъците от ежедневната дейност на дружеството, което ще доведе до съществени икономии и влагане на по-малко материали за задоволяване на ежедневните офис потребности, както и за свеждане до минимум на генерирането на отпадъци от друга.

Основните нововъведения, които бяха практически осъществени за първи път в дружеството в резултат от изпълнението на проекта, са:

Въвеждане за първи път на автоматизирана софтуерна система за управление и организация на основните процеси и дейности в дружеството.

Внедряване за първи път на нов метод на организация на взаимоотношенията с клиентите в посока автоматизиране на процесите, свързани с предоставяне и реализация на услугите ни.

Реорганизация на процеса по планиране и вземане на решения

Тези, които ни се довериха